Všeobecné obchodní podmínky

 

obchodní společnosti

svorto s.r.o.

se sídlem Průběžná 787/30, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00

identifikační číslo: 26128667

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72666

pro velkoobchodní prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.svorto.cz, www.svorto.sk, www.podiatech.cz, www.podiatech.sk(dále jen „webová stránka prodávajícího“)

 

  1. Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") společnosti svorto s.r.o., se sídlem Průběžná 787/30, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, identifikační číslo: 26128667, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72666 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2.     Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.     Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení těchto obchodních podmínek platí, pokud smluvní strany nesjednají v kupní smlouvě jinak.

1.4.     V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a mezi obchodními podmínkami kupujícího je kupní smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém tyto obchodní podmínky a obchodní podmínky kupujícího nejsou v rozporu.

  1.  Uzavření kupní smlouvy

2.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.    Objednávky může kupující učinit skrze uživatelský účet na webové stránce prodávajícího, telefonicky, písemně, faxem, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem (dále jen „objednávka“). Objednávku potvrdí prodávající zvlášť, nebo přímo dodáním objednaného zboží. Potvrzením objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy.

  1. Platební podmínky

3.1.     Kupní cena dodávaného zboží (dále jen „kupní cena“) zahrnuje kromě ceny zboží dále náklady spojené s jeho balením a dodáním.

3.2.    Kupní cena bude stanovena dle cen uvedených v platném ceníku prodávajícího pro dané období, kdy dojde k uzavření smlouvy. Na žádost ze strany kupujícího bude kupujícímu zaslán platný ceník na dané období.

3.3.    Kupující je povinen kupní cenu uhradit na základě prodávajícím vystavené faktury. Lhůta splatnosti je uvedena na každé jednotlivé faktuře.

3.4.   Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.4.1.  v hotovosti na dobírku při přebírání zboží od dopravce;

3.4.2.      bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který je uveden na zaslané faktuře k objednanému zboží

3.5.    Prodávající umožňuje kupujícímu objednávat zboží za velkoobchodní podmínek dostupných na webové stránce: https://www.svorto.cz/objednavka-pro-odberatele nebo https://www.svorto.sk/objednavka-pro-odberatele nebo https://www.podiatech.cz/objednavka-pro-odberatele nebo https://www.podiatech.sk/objednavka-pro-odberatele (dále jen „velkoobchodní podmínky“). Prodávající si vyhrazuje právo odepřít v individuálním případě dle vlastního uvážení možnost kupujícího objednat zboží za velkoobchodních podmínek.

3.6.    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.

3.7.    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající dále oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody vzniklé v souvislosti s prodlením kupujícího s úhradou kupní ceny.

  1. Přeprava a dodání zboží

4.1.     Místem dodání zboží je sídlo kupujícího uvedené v uživatelském účtu nebo místo, které kupující výslovně uvede v objednávce (dále jen „místo dodání zboží“). Pokud je místem dodání zboží adresa mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, náklady dodání zboží hradí vždy kupující.

4.2.   Prodávající je oprávněn dodat zboží do místa určeného kupujícím sám nebo prostřednictvím přepravce. Kupující je povinen dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno, příp. po domluvě na jeho náklady znovu odesláno.

4.3.   Dodávané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení všech splatných faktur vystavených kupujícímu na základě všech doposud kupních mluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Přechod vlastnictví se řídí ustanovením § 2132 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce.

4.4.  Kupující je povinen informovat neprodleně prodávajícího o skutečnosti, že dodávané zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva dle odst. 4.3. těchto obchodních podmínek, bylo převedeno na třetí osobu. Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady při výkonu výhrady vlastnického práva vůči třetí osobě.

  1. Další povinnosti smluvních stran

5.1.     Pokud byl kupujícímu předem předán vzorek zboží, považuje se zboží za bezvadné, pokud skutečně dodané zboží odpovídá alespoň kvalitativní normě poskytnutého vzorku a kupující proti kvalitě vzorku neprodleně po jeho předání neuplatnil žádné výhrady.

5.2.    V případě výskytu vad dodávaného zboží prodávající rozhodne, jaká konkrétní práva z vadného plnění kupujícímu náleží.

5.3.    Prodávající odpovídá pouze za takové porušení svých povinností z kupní smlouvy, kterých se dopustil úmyslně.

5.4.   Pokud prodávající plní prostřednictvím třetích osob, není odpovědný za porušení svých povinností dle kupní smlouvy, které bylo zaviněno touto třetí osobou.

5.5.    Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  1. Ochrana osobních údajů

6.1.     Prodávající jako správce osobních údajů provádí zpracování osobních údajů kupujícího, případně jeho kontaktních osob (dále společně jen „subjekty údajů“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

6.2.    Pro účely plnění kupní smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje subjektů údajů v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, název a adresa provozovny (dále jen „osobní údaje“).

6.3.    Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektů údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění povinností prodávajícího dle obecně závazných právních předpisů dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněné zájmy prodávajícího na propagaci svého zboží, všeobecnou obchodní kontrolu a další vývoj svých služeb a produktů, průzkum trhu a ochrana svých práv v právních sporech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

6.4.   Prodávající je na základě svého oprávněného zájmu oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se nabízeného zboží i bez jeho výslovného souhlasu, a to v souladu s podmínkami uvedenými v § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

6.5.    Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb, marketingových aktivit a plnění právních povinností prodávajícího.

6.6.   Osobní údaje budou uloženy po dobu stanovenou právními předpisy, po dobu trvání kupní smlouvy nebo po dobu trvání souhlasu s jejich zpracováním.

6.7.   Příjemci osobních údajů budou za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy orgány veřejné správy a dále externí poskytovatelé služeb, je-li to pro dosažení účelu zpracování nezbytné. Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí mimo oblast působnosti GDPR.

6.8.   Subjekty údajů mají právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování (včetně námitky proti přímému marketingu v případě zasílání obchodních sdělení), jakož i právo na přenositelnost svých údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu (www.uoou.cz), to vše za podmínek stanovených v GDPR.

6.9.   Subjekt údajů je povinen poskytnout prodávajícímu osobní údaje, které jsou nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení obchodního vztahu nebo které je prodávající povinen shromažďovat dle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu není subjekt údajů povinen poskytovat a svůj souhlas může kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování předcházející jeho odvolání.

  1. Závěrečná ustanovení

7.1.     Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

7.2.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z kupní smlouvy se řídí českým právem.

7.3.    V případě nemožnosti smírného řešení sporu je příslušný k rozhodování sporů vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy obecný soud prodávajícího.

7.4.   Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2023.