Obchodní podmínky

obchodní společnosti

svorto s.r.o.

se sídlem Průběžná 787/30, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00

identifikační číslo: 26128667

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72666

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.svorto.cz, www.svorto.com, www.svorto.sk,www.podiatech.cz, www.podiatech.sk

 1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti svorto s.r.o., se sídlem Průběžná 787/30, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, identifikační číslo: 26128667, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72666, kontaktní e-mail svorto@svorto.cz, kontaktní telefonní číslo +420 241 740 339 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svorto.cz, www.svorto.com, www.svorto.sk,www.podiatech.cz,www.podiatech.sk (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, není-li dále uvedeno výslovně jinak. Tyto obchodní podmínky obsahují informace o zpracování osobních údajů fyzických osob podnikajících i nepodnikajících.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1.  Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží za snadnějších podmínek (bez opětovného vyplňování svých údajů), jakož i sledovat historii svých objednávek (dále jen „uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1.  Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a dalších zákonných poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a po dobu trvání kupní smlouvy. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího"), přičemž součástí zaslané zprávy jsou též obchodní podmínky ve znění ke dni zaslání objednávky.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.1387752980/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank (dále jen „účet prodávajícího");

 bezhotovostně platební kartou, přičemž v takovém případě se na platba řídí též podmínkami dané platební brány.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu spolu se zbožím odesláno ve lhůtě 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy spolu se zbožím musí kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího svorto s.r.o. Letiště 1197, Otrokovice 765 02, samotné odstoupení poté může být zasláno též jinými jednoznačnými způsoby, například prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího uvedené v obchodních podmínkách. Odstoupit lze i prostřednictvím formuláře, který je dostupný zde.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy je třeba, aby kupující vrátil zboží zabaleno v neporušeném originálním balení, nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a nepoužité, ve stavu, v jakém jej převzal. V případě porušení výše uvedené povinnosti kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat pro to, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající do čtrnácti (14) dnů ode dne kdy kupující zboží vrátil nebo prokázal jeho odeslání zpět prodávajícímu, peněžní prostředky přijaté od kupujícího převodem na jeho účet. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1.  Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Prodávající povinen dodat zboží Kupujícímu nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Pokud kupující objedná zboží, u kterého je uvedena doba dodání delší, než 30 dní, zasláním objednávky kupující s touto delší dobou dodání souhlasí. V případě, že by byla doba dodání delší, než 30 dnů, a tato nebyla u daného zboží uvedena, bude prodávající informovat kupujícího o delší době dodání, a kupující toto prodloužení musí odsouhlasit. V takovém případě prodloužení doby dodání má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo na odstoupení však zaniká, pokud nový termín odsouhlasí.

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1922, § 1924, § 1925 § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.2.2. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasí,

7.2.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu užití (pokud je potřeba),

7.2.4. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.2.5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

7.2.6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

7.2.7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy (pokud bylo poskytnuto, přičemž to není povinností prodávajícího).

Body 7.2.4. až 7.2.7. se neužijí, pokud prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy upozornil, že některá vlastnost zboží se liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění (REKLAMACI zboží) uplatňuje kupující u prodávajícího dleReklamačního řádu. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího uplatnění vady. Aby mohl prodávající reklamaci řádně vyřídit, je třeba, aby kupující prodávajícímu zaslal zboží na adresu prodávajícího uvedenou v reklamačním řádu. V případě, že nebude zboží prodávajícímu doručeno, nemůže být reklamace vyřízena a o dobu prodlení kupujícího se prodlužuje doba, ve které musí prodávající reklamaci vyřídit. Pokud v důsledku nedoručení zboží nemůže prodávající zboží přezkoumat, může to být též důvodem neuznání tvrzené vady, a tedy i reklamace.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy svorto@svorto.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web:adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou (i podnikající), je upravena nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR").

9.2. Pro účely plnění kupní smlouvy prodávající jakožto správce zpracovává osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění souvisejících právních povinností prodávajícího dle obecně závazných právních předpisů dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do doby vypořádání vzájemných práv a povinností kupujícího z kupní smlouvy a dále nejdéle po dobu trvání lhůt umožňujících jejich uložení dle obecně závazných právních předpisů.

9.3. V případě registrace a zřízení uživatelského účtu kupující dále souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů prodávajícím v rozsahu uvedeném v čl. 9.2 výše a své nákupní historie pro účely vedení uživatelského účtu. Právním základem pro toto zpracování je souhlas subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do doby odvolání souhlasu ze strany kupujícího, příp. do doby realizace práva prodávajícího dle čl. 2.5 těchto obchodních podmínek výše.

9.4. Prodávající dále zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení, a to v souladu s podmínkami uvedenými v § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Právním základem pro toto zpracování je jeho nezbytnost pro účely oprávněného zájmu prodávajícího na propagaci jeho zboží dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do doby vznesení námitky proti tomuto zpracování ze strany kupujícího.

9.5. Prodávající dále zpracovává osobní údaje případné kontaktní osoby kupujícího (fyzické i právnické osoby) v rozsahu jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a telefon, a to pro účely plnění kupní smlouvy. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněného zájmu prodávajícího a kupujícího na plnění kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do doby vypořádání vzájemných práv a povinností kupujícího z kupní smlouvy a dále nejdéle po dobu trvání lhůt umožňujících jejich uložení dle obecně závazných právních předpisů.

9.6. Kupující (příp. jeho kontaktní osoba) berou na vědomí, že jsou povinni své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.7. Příjemci osobních údajů kupujícího a/nebo jeho kontaktní osoby budou za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy orgány veřejné správy (např. finanční úřad) a dále subdodavatelé prodávajícího (např. poskytovatelé IT, účetních a obdobných služeb). Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo oblast působnosti GDPR.

9.7. Kupující a/nebo jeho kontaktní osoba mají právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování (včetně námitky proti přímému marketingu v případě zasílání obchodních sdělení), jakož i právo na přenositelnost svých údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu (www.uoou.cz), to vše za podmínek stanovených v GDPR. V případě, že je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas (např. dle čl. 9.3 výše), má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování předcházející jeho odvolání.

9.8. Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené v čl. 9.2 a 9.5 výše je smluvním požadavkem a bez něho nebude možné kupní smlouvu uzavřít. Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené v čl. 9.3 a 9.4 výše je zcela dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí nicméně nebude možné založit kupujícímu uživatelský účet a/nebo zasílat obchodní sdělení.

 1. Ukládání cookies

10.1. Webová stránka ukládá tzv. cookies na zařízení kupujícího. Podrobnější informace o cookies a právním základu pro zpracování údajů na jejich základě získaných jsou uvedeny na webové stránce.

 1. Doručování

11.1. Kupujícímu bude zásilka doručována na adresu uvedenou v elektronické objednávce.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2023.